ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ЛОВЕЧ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тези правила се уреждат условията и реда по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от служителите в Драматичен театър - Ловеч.
(2) Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Драматичен театър - Ловеч, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
Чл. 2. (1) Обществена информация е всяка информация, независимо от вида на нейния материален носител, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Драматичен театър - Ловеч.
(2) Обществената информация е официална и служебна.

 1. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи, на органите на местното самоуправление и тези на на ръководството на Драматичен театър - Ловеч при осъществяване на техните правомощия;
 2. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на Драматичен театър - Ловеч и на неговата администрация.
  (2) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис и събрана или създадена от Драматичен театър - Ловеч. Информацията се поддържа и в електронен вид.
  Чл. 3. (1) Предмет на настоящите правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Драматичен театър - Ловеч.
  (2) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване на достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Драматичен театър - Ловеч.
  (3) Тези правила не се прилагат за достъп до лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни, както и за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
  Чл. 4. (1) Целта на правилата е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и основните принципи:
 3. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 4. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 5. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена
  информация;
 6. защита на правото на информация;
 7. защита на личните данни;
 8. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.
  (2) Основните принципи при предоставяне на информация от Драматичен театър - Ловеч за повторно използване са:
 9. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от Драматичен театър - Ловеч;
 10. прозрачност при предоставяне на информация от Драматичен театър - Ловеч;
 11. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от Драматичен театър - Ловеч;
 12. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.
  Чл. 5. Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
  Чл. 6. Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно ползване на информация от Драматичен театър - Ловеч, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон.
  Раздел II. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
  Чл. 7. (1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в актове или до друга официална информация, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародването им.
  (2) При искане на достъп до вече обнародвана официална информация, на заявителя се посочва изданието, в която тя е обнародвана, броят и датата на издаване.
  (3) Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 е свободен и се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация и настоящите правила.
  Чл. 8. (1) Достъпът до служебна информация за дейността на Драматичен театър - Ловеч е свободен.
  (2) Достъпът по ал. 1 може да бъде ограничен, когато:
 13. е свързана с оперативната подготовка на актовете на директора на Драматичен театър - Ловеч и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за Драматичен театър - Ловеч, становища и консултации);
 14. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от директора на Драматичен театър - Ловеч или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрацията на Драматичен театър - Ловеч.
  (3) ограниченията по ал. 2 не се прилагат след изтичане на 2 години от създаването на такава информация.
  (4) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.
  Чл. 9. (1) Драматичен театър - Ловеч информира за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.
  (2) Задължително се съобщава информация, когато тази информация:
 15. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
 16. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
 17. представлява или би представлявала обществен интерес;
 18. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.
  Чл. 10. (1) За осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията на Драматичен театър - Ловеч и за улесняване на гражданите за достъп до обществената информация периодично се публикува актуална информация в официалната интернет страница на Драматичен театър - Ловеч, която съдържа:
 19. описание на правомощията на директора на Драматичен театър - Ловеч и данни за театъра, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
 20. списък на издадените актове от директора на Драматичен театър - Ловеч в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа административни актове;
 21. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от администрацията на Драматичен театър - Ловеч;
 22. наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на администрацията и служителите в същата, които отговарят за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
 23. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
 24. стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
 25. информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията на Драматичен театър - Ловеч, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
 26. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
 27. проекти на актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проектите, ако има такива;
 28. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;
 29. обявления за конкурси за назначаване на работници и служители в Драматичен театър - Ловеч;
 30. подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 31. информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
 32. информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ;
 33. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ;
 34. друга информация, определена със закон.
  (2) Обществена информация се публикува или предоставя на интернет страницата на Драматичен театър - Ловеч след одобрение от зам. директора на театъра.
  (3) На информационното табло в административната сграда на Драматичен театър - Ловеч се поставя писмена информация относно формите на достъп до обществена информация, дължимите разходи, съгласно Заповед на Министъра на финансите и начините за заплащане.
  (4) Драматичен театър - Ловеч изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, включващ и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.
  Чл. 11. (1) Информацията по чл. 10 се публикува на официалната интернет страница на Драматичен театър - Ловеч.
  (2) В секция „Достъп до информация” на интернет страницата по ал. 1 се обявяват:
 35. данните по чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 10;
 36. годишните отчети по чл. 10, ал. 4;
 37. настоящите правила;
 38. нормативите за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация;
 39. редът за достъп до публичните регистри, водени и съхранявани от Драматичен театър - Ловеч.

РАЗДЕЛ III. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 12. (1) Достъп до обществена информация се предоставя от Драматичен театър - Ловеч въз основа на писмено заявление или устно запитване.
(2) Когато заявителят не получи достъп до исканата обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация и настоящите правила.
(3) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по факс или електронен път при условие, че:

 1. заявлението е изпратено на електронна поща: lovech.dt@gmail.com
 2. заявлението е прието чрез интернет страницата /линк за достъп/ В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (4) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:
 3. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 4. описание на исканата информация;
 5. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 6. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.
  (5) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 4, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.
  (6) Когато заявлението за достъп до обществена информация е в писмена форма и е обективирано на хартиен носител, то:
 7. се внася в деловодството на Драматичен театър - Ловеч, на втори етаж в административната сграда на театъра с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 49, лично от заявителя или от упълномощено от заявителя лице;
 8. се изпраща по пощата на същия адрес, чрез лицензирана пощенска куриерска служба.
  (7) В случаите по ал.6, когато вносителят е упълномощено от заявителя лице, към заявлението за достъп до обществена информация се прилага заверено от упълномощителя копие на пълномощното с дата, подпис и ако е приложимо и печат;
  (8) Всички постъпили в Драматичен театър - Ловеч заявления за достъп до обществена информация се регистрират по установения вътрешен ред за оборота на документите в администрацията на Драматичен театър - Ловеч.
  Чл. 13. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен.
  (2) Разходите по предоставянето на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
  (3) Заплащането на дължимите разходи се извършва: 1. в брой в касата на Драматичен театър - Ловеч, намираща се на първи етаж на административната сграда на Драматичен театър - Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 49, всеки работен ден, непрекъснато от 09:00 часа до 17:00 часа;
 9. по банков път по сметка на Драматичен театър - Ловеч, след получаване на решението за достъп до обществена информация.
  (4) При поискване от страна на заявител се предоставя информация за начина на формиране на разходите по ал. 2.
  (5) Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.
  Чл. 14. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
 10. преглед на информацията-оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
 11. устна справка;
 12. копия на материален носител;
 13. копия, предоставени на електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  (2) За достъп до обществено информация могат да се използват една или повече от формите по ал.1.
  (3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, в заявлението за достъп до обществена информация заявителят определя и техническите параметри за запис на информацията.
  (4) При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Драматичен театър - Ловеч.
  Чл.15 (1) Исканият от заявителя достъп до обществена информация се предоставя в предпочитаната от него форма, освен когато:
 14. за нея няма техническа възможност;
 15. води до необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 16. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.
  (2) В случаите по ал.1, достъп до информацията се предоставя във форма, определена от директора на Драматичен театър - Ловеч.

РАЗДЕЛ IV. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
Чл. 16. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ в Драматичен театър - Ловеч, се организира от зам. директора на Драматичен театър - Ловеч.
Чл. 17. (1) Писмени заявления за достъп до обществена информация се регистрират от служителите в деловодството на Драматичен театър - Ловеч със самостоятелен регистрационен индекс, в деня на тяхното постъпване и се предават на директора на Драматичен театър - Ловеч за резолюция.
(2) За писмени заявления се считат и заявленията по електронен път на адрес – Lovech.dt@gmail.com, или чрез платформата за достъп до обществена информация, като не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) При поискване от заявителя служителят от деловодството му предоставя формуляр на заявление за достъп до обществена информация (Приложение № 1). Формулярът се публикува и на официалната интернет страница на Драматичен театър - Ловеч.
Чл. 18. (1) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в администрацията на Драматичен театър - Ловеч, за което се съставя протокол (Приложение № 2), който се регистрира по реда на чл. 17.
(2) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на регистрираното заявление и датата на постъпване.
Чл. 19. (1) Директорът на Драматичен театър - Ловеч резолира заявлението за достъп до обществена информация до зам. директора на Драматичен театър - Ловеч.
(2) След преглед на постъпилото заявление за достъп до обществена информация, зам. директорът на Драматичен театър – Ловеч може да го резолира до друг служител на Драматичен театър - Ловеч с искане за изготвяне на мотивиращо становище.
Чл. 20. (1) В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението, служителят по чл. 19, ал. 2, до когото е отправено искането, изпраща до зам. директора на Драматичен театър - Ловеч мотивирано становище относно:

 • следва ли Драматичен театър - Ловеч да предостави искания достъп до обществена информация;
 • в какъв обем да се предостави информацията;
 • необходимост от удължаване на срока за произнасяне.
  (2) При изготвяне на становището, длъжностното лице изхожда от съхраняваната в Драматичен театър - Ловеч информация и класификацията й, съобразно ЗДОИ, законосъобразността на предоставянето или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.
  (3) В случаите, когато служителят, до който е резолирана преписката отказва изготвяне, отказът се мотивира и предоставя на зам. директора на Драматичен театър - Ловеч, в 3-дневен срок от резолиране на преписката.
  Чл. 21. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в срок до 14 дни след датата на регистрирането им.
  (2) В срока по ал. 1, директорът на Драматичен театър - Ловеч взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.
  (3) Всички уведомления, решения или друга кореспонденция, изхождащи от Драматичен театър - Ловеч и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка или му се връчват лично срещу подпис, или му се изпращат по електронен път на посочен адрес на електронна поща.
  Чл. 22. (1) Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.
  (2) Срокът по чл. 21, ал. 1 започва да тече от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Драматичен театър - Ловеч на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, обективирано на хартиен носител и подписано от заявителя.
  (3) Ако заявителят не уточни по реда на ал. 2 предмета на исканата обществена информация в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.
  Чл. 23. (1) Срокът по чл. 21, ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
  (2) В случаите по ал. 1 заявителят се уведомява писмено по реда на чл. 21, ал. 3, като се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.
  Чл. 24. (1) Срокът по чл. 21, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.
  (2) В случаите по ал. 1 директорът на Драматичен театър - Ловеч е длъжен в 7-дневен срок от регистриране на заявлението за достъп до обществена информация да поиска изричното писмено съгласие на третото лице.
  (3) В решението си по чл. 21, ал. 2, директорът на Драматичен театър - Ловеч е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.
  (4) При неполучено съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, исканата информация се предоставя в обем и по начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице
  (5) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект по смисъла на ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
  Чл. 25. (1) Когато Драматичен театър - Ловеч не разполага с исканата информация, но има данни за местонахождението й в 14-дневен срок от получаване на заявлението, то се препраща, за което заявителя се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението.
  (2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 21, ал. 1, започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.
  (3) Информацията по ал. 1, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.
  Чл. 26. (1) Когато Драматичен театър - Ловеч не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок директорът на Драматичен театър - Ловеч уведомява за това заявителя.
  Чл. 27. (1) По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението задостъп или отказ за достъп до обществена информация, платежен документ, протокол или писмо за предоставяне на достъп.
  (2) В 3-дневен срок от приключване на всяка процедура по конкретно писмено заявление, съставеното досие се съхранява от зам. Директора на Драматичен театър - Ловеч до предаването му в архива.

РАЗДЕЛ V. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 28. (1) В решението по чл. 21, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.
  (2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации, или лица, които разполагат с по–пълна информация.
  (3) Решението се връчва по реда на чл. 21, ал. 3.
  (4) Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.
  Чл. 29. (1) Предоставената обществена информация се получава лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
  (2) За предоставяне на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от двете страни – от заявителя и от съответния служител, който фактически предоставя информацията.
  (3) Протоколът по ал. 1 се обективира на хартиен носител в два екземпляра – по един за всяка от страните.
  (4) При предоставяне на достъп до обществена информация по електронен път на посочен адрес на електронна поща, не се съставя протокол. При неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
  (5) Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя в деловодството на Драматичен театър - Ловеч, намиращо се на първия етаж на административната сграда на Драматичен театър - Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 49, всеки работен ден, непрекъснато от 09:00 часа до 17:00 часа.
  (6) В случаите, когато поради спецификата на предоставената обществена информация в определеното в ал .5 място е обективно невъзможно да се извърши четене на същата, зам. директорът на Драматичен театър - Ловеч определя друго подходящо място, съобразно възможностите на Драматичен театър - Ловеч, което максимално да удовлетворява предпочитанията на заявителя.
  (7) За определеното по реда на ал. 3 място за четене на предоставената обществена информация, се съставя протокол в два екземпляра (по един за всяка от страните), обективиран на хартиен носител, който се подписва от заявителя и от зам. Директора на Драматичен театър - Ловеч.
  Чл. 30. В случаите на неявяване на заявителя в определения с решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.
  Чл. 31. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:
 6. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 8 и чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ;
 7. достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 8. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.
  (2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.
  Чл. 32. (1) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.
  (2) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва по реда на чл. 21, ал. 3.
  (3) Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд - Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  РАЗДЕЛ VII. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ
  Чл. 33. (1) С права за свободно повторно използване, преработка и разпространение се предоставят:
 9. индивидуалните административни актове, за които не е налице основание за отказ съгласно Закона за достъп до обществена информация, при спазване на Закона за защита на личните данни;
 10. Всяка друга създавана или събирана в рамките на правомощията и функциите на Драматичен театър - Ловеч информация, за която не е налице основание за отказ за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните данни.
  (2) Когато по отношение на информацията по предходната ал. 1 е налице условие по чл. 41б, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, Драматичен театър - Ловеч предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. В този случай в решението за предоставяне на информация изрично се посочва основанието, на което не се предоставя останалата част от информацията.
  (3) При надделяващ обществен интерес Драматичен театър - Ловеч предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна.
  (4) В случаите по ал. 3 Драматичен театър - Ловеч може да забрани повторното използване на част от информацията за търговски цели или по
  начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията, като посочва точно коя част от нея съдържа производствена или търговска тайна.
  Чл. 34. Редът определен за предоставяне на достъп до обществена информация, се използва и за предоставяне на повторно използване на информация.
  Чл. 35. (1) Информация за повторно ползване се предоставя чрез писмено заявление.
  (2) Когато заявлението е постъпило по електронен път се отговаря задължително по електронен път.
  Чл. 36. Информация за повторно използване се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, съгласно чл. 13, ал. 2 от настоящите Вътрешни правила.
  Чл. 37. (1) Приемането, регистрирането и разглеждането на заявления за повторно предоставяне на информация, както и изготвянето на решения, се организира от зам. директора на Драматичен театър - Ловеч в срок до 14 дни от постъпването на заявлението.
  (2) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време информацията се предоставя в разумен срок, в който не е загубила своето актуално значение.
  (3) В случаите, когато искането за повторно използване на информация се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането
  Чл. 38. (1) Отказът за предоставяне на информация от администрацията на Драматичен театър - Ловеч за повторно използване се мотивира.
  (2) Отказ може да се направи в случаите, когато:
 11. закон забранява предоставянето на поисканата информация;
 12. искането не отговаря на условията по чл. 41е от ЗДОИ
  (3) Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. В случай на отказ поради наличие на права на интелектуална собственост, Драматичен театър - Ловеч посочва физическото или юридическо лице, което притежава правата, ако то е известно, или лицето, от което Драматичен театър - Ловеч е получил информацията, и разрешението да я ползва.
  (4) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.
  РАЗДЕЛ VIII. РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ, СЪХРАНЯВАНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ЛОВЕЧ
  Чл. 39. Достъп до публични регистри съхранявани от администрацията на Драматичен театър - Ловеч се предоставя въз основа на писмено заявление подадено по реда на чл. 14, с изричното отбелязване за искане за устна справка.
  Чл. 40. Въз основа на заявлението по чл. 39, директорът на Драматичен театър - Ловеч с решение по реда на чл. 27, ал. 1 се произнася по искането, като определя срока и мястото за разглеждането на съхраняваните регистри.
  Чл. 41. В уведомлението до заявителя за изготвеното решение по чл. 39, същия се уведомява и за служителя, чрез който заявителят може да осъществи устната справка в публичните регистри.
  Чл. 42. В срока, определен за извършване на достъпа, заявителят има право да получи достъп в присъствието на лицето, което за извършения достъп изготвя протокол по чл. 18.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. По смисъла на тези вътрешни правила:

 1. “Лице по § 18. от ДР на ЗИД на ЗДОИ” е определено със Заповед на Драматичен театър - Ловеч длъжностно лице от администрацията на Драматичен театър - Ловеч, което отговаря пряко за предоставянето на обществена информация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Вътрешни правила са изготвени на основание чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
§ 2. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.
§ 3. Контролът по изпълнението на Вътрешните правила се упражнява от директора на Драматичен театър - Ловеч.
§ 4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на директора на Драматичен театър - Ловеч.
§ 5. Всички служители на Драматичен театър - Ловеч са длъжни да се запознаят с Вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.
§ 6. Неразделна част от тези Вътрешни правила са:
Приложение № 1: Заявление за достъп до обществена информация;
Приложение № 2: Протокол за приемане на устно Заявление за достъп до обществена информация;
Приложение № 3: Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя.

Приложение 1

Заявление за достъп до обществена информация.

Приложение 2

Протокол за приемане на устно Заявление за
достъп до обществена информация.

Daga Print HouseKris FashionLovetch MunicipalityTeodorVelga